Procedury bezpieczeństwa

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA

obowiązujące w Przedszkolu Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Przemyślu

 

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W PRZEDSZKOLU Nr 11 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W PRZEMYŚLU

 

1. Cele procedur

- zapewnienie bezpośredniej i stałej opieki oraz bezpieczeństwa dzieciom podczas ich  pobytu w przedszkolu;

- zapewnienie profesjonalnych działań pracowników przedszkola gwarantujących

poszkodowanemu dziecku prawidłową opiekę;

- ustalenie zasad organizowania wycieczek poza teren przedszkola;

- dostosowanie metod i sposobów oddziaływań do wieku dzieci, ich możliwości

rozwojowych z uwzględnieniem istniejących warunków.

2. Zakres procedury:

Procedurze podlegają zasady organizacji zajęć i zabaw dzieci na terenie przedszkola,

w ogrodzie przedszkolnym oraz podczas spacerów i wycieczek.

3. Podstawa prawna:

ØKonstytucja Rzeczypospolitej art. 72;

ØKonwencja o Prawach Dziecka art.3, art. 19, art. 33;

ØPodstawa Programowa Wychowania Przedszkolnego Dz. U. z dnia 15 stycznia 2009 r.

ØRozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002r.

w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach

 i placówkach (Dz.U. z 2003r., Nr 6, poz. 69 z późn. zmianami);

ØRozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r.

w sprawie warunków, jakie muszą spełnić organizatorzy wypoczynku dla dzieci młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U. z 1997 r. nr 12, poz.67;

ØUstawa z 7 września 1991r. o systemie oświaty art.95a (Dz.U. z 2004 r, Nr 2

56, poz.2572, z późn. zm.);

ØStatut Przedszkola Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi  w Przemyślu

4. Osoby podlegające procedurze;

Procedura dotyczy nauczycieli, pracowników obsługi, dzieci i rodziców Przedszkola

Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Przemyslu.

5.Obowiązki, odpowiedzialność, upoważnienia osób realizujących zadanie, które jest

przedmiotem procedury:

Znajomość podstawowych zasad bhp, regulaminów i procedur jest warunkiem

odpowiedzialnej pracy każdego nauczyciela. Nauczyciele ponoszą pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka przebywającego w przedszkolu.

Szczegółowy opis procedur


 

Załączone pliki