Kryteria przyjęć

KRYTERIA PRZYJĘĆ
DO PRZEDSZKOLI PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO PRZEMYŚL
NA ROK SZKOLNY 2020/2021


Do przedszkoli miejskich przyjmuje się w pierwszej kolejności, wg poniższych kryteriów, dzieci zamieszkałe na obszarze Miasta Przemyśla.

 

I. KRYTERIA USTAWOWE

 

L.p.

Kryteria

Punkty

1.

wielodzietność rodziny kandydata (troje i więcej dzieci w rodzinie)

50

2.

niepełnosprawność kandydata

50

3.

niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

50

4.

niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

50

5.

niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

50

6.

samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

50

7.

objęcie kandydata pieczą zastępczą

50

 

DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIANIE PRZEZ KANDYDATA KRYTERIÓW USTAWOWYCH

 1. Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,
   
 2. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.),
   
 3. Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,
   
 4. Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013r. poz. 135, ze. zm.).
   
 • Dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów ustawowych:
   

-składa się w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu,
- mogą być składane także w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem, przez rodzica kandydata.

 • Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

 • Wielodzietność rodziny – oznacza rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci.

 • Samotne wychowywanie dziecka – oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostająca w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.


 

II. KRYTERIA DODATKOWE

 


L.p.


Kryteria


Punkty

Dokument potwierdzający spełnienie kryteriów

1.

dziecko czteroletnie, pięcioletnie lub z odroczonym obowiązkiem szkolnym

25

oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów

2.

dziecko, którego oboje rodzice/prawni opiekunowie pozostają w stosunku pracy, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą

12

oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów

3.

dziecko w rodzinie, której miesięczny dochód w przeliczeniu na osobę nie przekracza 100% kwoty, o której mowa w art. 5 pkt 1ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013r., poz. 1456, z późn. zm.)

4

oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów

4.

dziecko, ubiegające się o przyjęcie do przedszkola, w którym rodzeństwo kontynuuje edukację przedszkolną  lub więcej niż jedno dziecko z tej samej rodziny ubiega się o przyjęcie do przedszkola

3

oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów

5.

dziecko, które zamieszkuje w obwodzie szkoły podstawowej, w którym znajduje się przedszkole

2

oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów

6.

dziecko, którego jeden z rodziców/prawnych opiekunów pracuje, wykonuje pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczy się w trybie dziennym, prowadzi gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą

1

oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów

 

DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIANIE PRZEZ KANDYDATA
KRYTERIÓW
DODATKOWYCH

 • Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

 • Pod pojęciem dochodu, na osobę w rodzinie kandydata, rozumie się dochód, o którym mowa w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych, z tym że w przypadku dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c i art. 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), pomniejsza się je o koszty uzyskania przychodu, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne.

 • Przy obliczaniu dochodu członka rodziny, o którym mowa powyżej, bierze się pod uwagę przeciętny miesięczny dochód z 3 miesięcy wybranych spośród ostatnich 6 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o przyjęcie do publicznego przedszkola.