Innowacje pedagogiczne

 

INNOWACJA METODYCZNO –ORGANIZACYJNO –PROGRAMOWA

 

 

 

„TANIEC TO RUCH, A RUCH TO ŻYCIE”

 

 

 

w Przedszkolu Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Przemyślu

 

Opracowała: mgr Katarzyna Zawilińska, mgr Małgorzata Ferenc

 

 


WSTĘP

 

„Taniec jest najwznioślejszą, najbardziej wzruszającą, najpiękniejszą ze wszystkich sztuk, bo nie jest tylko prostą interpretacją czy wyobrażeniem życia;

jest samym życiem.”

Havelock Ellis

 

Muzyka jest jedną z podstawowych form wyzwalania emocji przez dzieci od najmłodszych lat. Taniec, śpiew, rytmiczny ruch przy muzyce oraz gra na prostych instrumentach, pozwalają dzieciom prawidłowo się rozwijać, a najważniejsze przy tym, że mogą uczyć się przez zabawę.

Ruch z muzyką wprowadza element odprężenia, wyzwolenia z napięć,

jest takim środkiem ekspresji, który daje możliwość wyrażania siebie, swojej

osobowości, nastroju i emocji. Dzieci w młodszym wieku przedszkolnym chętnie uczestniczą we wszelkiego rodzaju zabawach. Zabawę można określić jako specjalną, naturalną i wrodzoną metodę uczenia się człowieka. Dzięki wszechstronnej aktywności ruchowej i ekspresji tanecznej można uzyskać stymulację całej osoby i jej potencjałów.

W pracy z dziećmi stosuje się wiele twórczych form i metod stymulujących ich rozwój, odkrywających talent i kreatywność

myślenia. Wykorzystując taniec i zabawy ze śpiewem w pracy dydaktyczno-wychowawczej, można między innymi w sposób naturalny kształcić poczucie

rytmu, prawidłową postawę i elastyczność ruchu dzieci.

Konstruując program edukacji tanecznej wzięłyśmy pod uwagę możliwości i zdolności dzieci: trzeba rozwijając zainteresowania taneczne dzieci

– stale zwracać uwagę na ich możliwości percepcyjne, dostosowywać metody, na bieżąco korygować szczególnie techniczną stronę kroków i figur tanecznych.

W trakcie nauki tańca należy zwracać na wszelkie przejawy aktywności twórczej dzieci, ponieważ skutkiem takich działań jest wytwarzanie czegoś nowego: tańca, ekspresji ruchowej, wartości estetycznych. Taniec pozwala mi tak że w radosny i niewerbalny sposób wprowadzić dzieci w świat narodowej tradycji,  świadomości lokalnej, kochania tego, co nam najbliższe –miasta, regionu, ojczyzny.

 

OGÓLNE ZAŁOŻENIA PROGRAMU

 

· Głównym założeniem programu jest obcowanie dzieci z muzyką i tańcem.

Program innowacji ma zachęcić dzieci do wyrażania siebie poprzez taniec, który wyrabia w nich poczucie rytmu, słuchu, swobodę i płynność ruchów. Daje możliwość przeżycia przyjemności i radości ze wspólnej zabawy. Program obejmuje zabawy o charakterze integracyjnym oraz naukę tańców ludowych i towarzyskich i jest dostosowany do możliwości dzieci w wieku przedszkolnym.

· Uczestnikami programu będą dzieci z grup: „Misie” 4 latki i „Sowy” 6 latki.

 

· Program realizowany będzie w Przedszkolu Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Przemyślu.

 

· Planowany termin realizacji innowacji: 01.09.2020r. –31.06.2021r.

 

 

 CELE PROGRAMU

 

1.     Cele ogólne

 

· Spędzanie wolnego czasu w sposób atrakcyjny i pożyteczny.

 

· Nabycie przez dzieci umiejętności tańca grupowego i improwizacji ruchowej.

 

· Rozwijanie koordynacji słuchowo - ruchowej i postaw twórczych.

 

2.     Cele szczegółowe

 

· Wychowanie i kształtowanie postaw i nawyków dzieci takich jak odpowiedzialność za siebie i innych, panowanie nad emocjami, przełamywanie własnej nieśmiałości, poczucie własnej wartości bez konieczności rywalizacji.

 

· Wyzwalanie radości z uczestniczenia w zajęciach tanecznych.

 

· Podnoszenie sprawności poprzez zróżnicowane doświadczenia ruchowe doskonalące zmysły.

 

· Wspieranie uzdolnień dzieci i rozbudzanie wrażliwości estetycznej.

 

· Rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie społecznej.

 

· Kształtowanie postawy społecznej dążenia do osiągania wspólnych celów.

 

· Kształcenie umiejętności publicznego prezentowania swoich umiejętności,

Pokonywanie nieśmiałości i tremy podczas prezentowania się na scenie.

 

· Rozbudzanie pozytywnych doznań muzycznych.

 

· Nabycie przez dzieci umiejętności wykonywania podstawowych kroków i figur w tańcach i układach choreograficznych.

 

· Kształcenie umiejętności poczucia rytmu, koordynacji ruchowej i swobody ruchów.

 

METODY PRACY I FORMY ZAJĘĆ

 

1.     Metody

 

· Metody aktywizujące: aktywne słuchanie muzyki, improwizacje rytmiczne, melodyczne, taneczne, myślenie twórcze w działaniach muzycznych.

 

· Problemowo - odtwórcze: samodzielne przyswojenie przez dzieci ćwiczenia.

 

· Oglądowe: pokaz, obserwacja.

 

2.     Formy

 

· Grupowa i indywidualna.

 

· Ruch przy muzyce i taniec.

 

· Rozmowa, dyskusja.

 

· Zabawy ilustracyjne i inscenizowane.

 

ZAKRES TREŚCI EDUKACYJNYCH

 

· Różnorodne ćwiczenia muzyczno – ruchowe uwrażliwiające na dynamikę, rytm, tempo i nastrój muzyczny.

 

· Spontaniczna improwizacja na zadany temat do muzyki rozrywkowej.

 

· W kręgu polskich tańców ludowych – polski folklor.

 

· Nauka i doskonalenie polskich tańców ludowych.

 

· Poznanie podstawowych kroków: polki, krakowiaka, kujawiaka, poloneza

i cha - chy.

 

· Tworzenie układów tanecznych i choreograficznych.

· Ćwiczenia kształcące świadomy ruch.

 

· Technika ruchu – korekta postawy uczniów, wytwarzanie nawyku estetycznego poruszania się, rozwijanie sprawności ruchowej – ćwiczenia przy muzyce.

 

· Rozwijanie umiejętności poruszania się w przestrzeni przez stosowanie ćwiczeń muzyczno - ruchowych (tworzenie koła, kółek, szeregu, rzędu, marsz ze zmianą kierunku).

 

· Zapoznanie tańcami innych narodów, charakterystyka  – pochodzenie, specyfika muzyczna, nauka podstawowych  kroków i figur tanecznych: podskoki, cwał, przytupy, podskoki w obrotach, krzesany, przytupy.

 

 

PRZEWIDYWANE EFEKTY I OSIĄGNIĘCIA UCZESTNIKÓW INNOWACJI

 

Dzięki realizacji założeń i treści przedstawionych w tej innowacji pedagogicznej

dzieci:

 

· Mają zamiłowanie do muzyki, tańca.

 

· Chcą kształcić swoje zdolności i zamiłowania.

 

· Potrafią działać zespołowo.

 

· Chcą i umieją publicznie prezentować swoje osiągnięcia.

 

· Taniec wykształci u nich świadomość własnego ciała.

 

· Wzmocni koordynacji wzrokowo - ruchową.

 

· Usprawni całe ciało.

 

· Podniesie poczucie rytmu i uwrażliwi na muzykę i ogólne umuzykalnienie.

 

· Wykształci orientację w przestrzeni.

 

· Umożliwi przeżywanie sukcesu i satysfakcji z własnej pracy.

 

 

OCENIANIE OSIĄGNIĘĆ UCZNIA

 

Ocenie podlegają: inwencja własna dzieci, pomysłowość, aktywność, zachowanie, respektowanie zasad zabaw rytmiczno - tanecznych. Na zajęciach dokonuje się słownej oceny uczniów – ocena kształtująca. Dzieci prezentują zdobyte umiejętności taneczne na uroczystościach przedszkolnych.

 

EWALUACJA PROGRAMU

 

W celu analizy, w jakim stopniu osiągnięte zostały cele innowacji, zamierzamy sprawdzić poprzez:

 

· obserwację uczestników zajęć i ich postępów,

 

· występy muzyczne dzieci w czasie uroczystości przedszkolnych i poza przedszkolnych,

 

· rozmowy indywidualne z rodzicami i dziećmi.

 

PODSUMOWANIE

 

Każdy nauczyciel marzy o tym, aby jego dziecko kończąc dany etap edukacyjny stawali się świadomymi i aktywnymi uczestnikami kultury muzycznej. Jednak tylko prawidłowo ukierunkowana, zaplanowana i systematyczna praca daje szanse osiągania takich efektów. Przedszkole to najlepszy okres, jak sądzę do realizowania programów rozwijających twórcze zdolności dzieci i ich chęć zabawy – trzeba ją tylko właściwie ukierunkować.

 

Mamy nadzieję i wierzę, że nasza innowacja jest dobrym sposobem na zrealizowanie celów zmierzających do tego, aby nasze dzieci były świadomymi i aktywnymi uczestnikami kultury muzycznej w przyszłości.

 


BIBLIOGRAFIA

 

Kuźmioska O.„ Taniec w teorii i praktyce”, AWF, Poznań2002

 

Trześniowski R., „Zabawy i gry ruchowe”, Warszawa 1992

 

Wawrowska R., „Ruch muzyka” WSiP, Warszawa 1988

 

Jachioska M., „Grupa bawi się i pracuje”, Wrocław 1994

 

Kuligowska K., „Doskonalenie lekcji”, Warszawa 1