Deklaracja dostępności

 

Deklaracja dostępności

 

Przedszkole nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Przemyślu  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Przedszkola nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Przemyślu.


Data publikacji strony 2011-10-13
Data ostatniej istotnej aktualizacji 2019-05-14

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-11.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Dyrektor Przedszkola Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Przemyślu – mgr Teresa Nyrka, pm11@um.przemysl.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 16 733 50 15. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.


Dostępność architektoniczna

Wjazd na teren przedszkola znajduje się od strony ulicy Wybrzeża Ojca Św. Jana Pawła II. Placówka posiada parking bez wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych. Wejście główne do placówki znajduje się od strony osiedla Kmiecie, tam też znajduje się podjazd dla osób na wózku. Aby dostać się do budynku wejściem głównym trzeba pokonać trzy stopnie oraz drzwi wejściowe z dzwonkiem znajdującym się po prawej stronie.

Przy schodach wejściowych nie ma podjazdu, w budynku nie ma innych pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych itp. Za drzwiami znajduje się hol z szatnią po lewej stronie. Budynek posiada dwie kondygnacje, aby przemieścić się miedzy kondygnacjami trzeba pokonać schody.

Przedszkole nie posiada łazienek dostosowanych do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.

Brak windy. Dla osób na wózkach dostępny jest tylko parter.

Na terenie placówki znajdują się informacje dotyczące rozkładu pomieszczeń w budynku w sposób wizualny.

W budynku nie ma zakazu wstępu z psem asystującym.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.  Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej.
Przedszkole nie posiada tłumacza języka migowego.

 

 

 

            Chcąc podołać wymaganiom ustawy corocznie w planach inwestycyjnych ujmuje się prace związane z remontem łazienek dla dzieci ze szczególnymi potrzebami.

 

 

 

 

 

Dostępność cyfrowa

            Strona internetowa nie spełnia wszystkich wymagań zgodnych z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne,                                                                                                                   
  • brak możliwości zmiany rozmiaru tekstu,                                                                              
  • administratorzy/redaktorzy dokładają wszelkich starań, aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane

w sposób zgodny z zasadami dostępności;


Powody wyłączenia:

  • strona została zaprojektowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, 

 

  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.

 

Dostępność informacyjno – komunikacyjna

 

Brak obsługi z wykorzystaniem środków wspierających

 

komunikowanie się, o których mowa w art. 3 pkt 5 ustawy

 

z 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach

 

komunikowania się (Dz.U. z 2017 r. poz. 1824), lub przez

 

wykorzystanie zdalnego dostępu on-line do usługi tłumacza przez

 

strony internetowe i aplikacje.

           Brak  urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi


osób słabosłyszących, w szczególności pętli indukcyjnych,


systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których


celem jest wspomaganie słyszenia, a także   zapewnienia na


stronie internetowej danego podmiotu informacji o zakresie jego


działalności - w postaci elektronicznego pliku zawierającego tekst


odczytywalny maszynowo, nagrania treści w polskim języku


migowym oraz informacji w tekście łatwym do czytania.

 

            Placówka zapewnia na wniosek osoby ze szczególnymi

potrzebami, komunikacji z podmiotem publicznym w formie

określonej w tym wniosku.

 

Staramy się w miarę możliwości i posiadanych środków


doskonalić dostępność swojej strony internetowej zgodnie


z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej


stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów


publicznych (Dz.U. z 2019r. poz.848) oraz z dnia 19 lipca


2019r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi


potrzebami  ( Dz.U. z 2019r. poz.1696).